- אישור עקרוני -

אישור עקרוני

אישור ראשוני לקבלת משכנתא שאינו מחייב את הבנק להעביר את ההלוואה בפועל למבקש, לרוב ניתן בשלבי ההתעניינות הראשוניים של הלוואה. מותנה באימות פרטי בקשת ההלוואה ועמידה בכל התנאים הנדרשים מבחינת הבנק. יש לאשררו לאחר חתימה על גבי חוזה רכישת הדירה ולבצע את כל הבירוקרטיה הנדרשת לשביעות רצון הבנק עד לקבלת הכסף בפועל.

- עמלת פרעון מוקדם -

עמלת פרעון מוקדם

עמלה הנגבית על ידי הבנק בעת פירעון מוקדם של הלוואה (מלא או חלקי). מפוקחת על ידי בנק ישראל ומורכבת משלושה סוגי העמלות עיקריים: עמלת תפעולית של ביצוע פעולה – 60 ₪. עמלה בגין אי-הודעה מוקדמת (אם לא הודעתם 10 ימים קודם על פרעון) – 0.1% מסכום הסילוק. עמלת הפרשי היוון – במידה והריבית הממוצעת במשק נמוכה יותר מהריבית הנקובה בהלוואה.

- מדד המחירים לצרכן -

מדד המחירים לצרכן

מדד המחושב על ידי הלמ"ס אשר מודד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים. מפורסם בכל 15 לחודש בניקוד. שינוי המדד מחודש לחודש יחושב באחוזים. ​

- גרירת משכנתא -

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא, הינו תהליך, בו נמכר נכס קיים (ישן), המשועבד לטובת הבנק כבטוחה להלוואה הרובצת עליו ובמקומו נרכש נכס אחר (חדש). תוך כדי גרירה מעביר הבנק את השעבוד מהנכס הישן לנכס החדש, כאשר אין פירעון של המשכנתא הקיימת, ואותה משכנתא תמשיך למעשה לרבוץ על הנכס החדש. תהליך גרירת משכנתא דומה לתהליך לקיחת משכנתא חדשה בפרמטרים רבים.

- הלוואת זכאות -

הלוואת זכאות

הלוואה הניתנת בהתאם לנהלים של משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר לאוכלוסיה המוגדרת לפי קריטריונים שונים ברורים כאוכלוסיית זכאים באזורי עדיפות לאומית. מקור הכסף הוא תקציב מדינת ישראל, המאפשר מתן הלוואת זכאות בתנאים מעודפים ולתקופה ארוכה.

- רשם המשכונות -

רשם המשכונות

מאגר מידע ממוחשב במשרד המשפטים המכיל מידע לגבי המשכונות שנרשמו במאגר הכוללת מידע לגבי הנושה , החייב והנכס הממושכן. בהתאם לחוק כל פעולת משכון חייבת להירשם ברשם המשכונות למען הבטחת זכויות הנושא בנכס ונגישות של כל פרט המבקש לעיין ולבדוק את הנכס.

- בטוחה/בטחונות -

בטוחה/בטחונות

נכס כלשהו המשועבד לטובת הבנק להבטחת פירעון של חוב וניתן למימוש מיידי ולפירעון החוב במידה והלווים אינם עומדים בהתחייבויות.

- ביטוח נכס -

ביטוח נכס

בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הנכס (מבנה), המשמש כבטוחה. הביטוח הוא מקיף וכולל בין היתר ביטוח כנגד רעידות אדמה ונזקי צנרת. במקרים בהם ערך הנכס לביטוח גבוה מיתרת ההלוואה יסתפק הבנק בסכום לביטוח הזהה ליתרת ההלוואה (בתוספת מרווח בטחון). לווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק.

- טאבו/לשכת רישום המקרקעין -

טאבו/לשכת רישום המקרקעין

לשכה רישום המקרקעין (תחת משרד המשפטים) מכוח חוק המקרקעין בה מנוהל רישום הזכויות על נכסים בבעלות פרטית או על נכסים בחכירה, אשר הועברו לרישום בטאבו. בהתאם לחוק המקרקעין לכל פרט ניתנת זכות לעיון בפנקסי רישום ולקבל מידע באשר לכל נכס שהוא (כרוך בתשלום אגרה).

- חכירה -

חכירה

שכירות קרקע לתקופה ארוכה קצובה בזמן (49 או 99 שנים) בעבור תשלום מסוים לבעלי הקרקע (לרוב מנהל מקרקעי ישראל או קרן קיימת לישראל). רישום כחוכר במקרקעין כמעט זהה לרישום כבעלים בפועל.

- מס שבח -

מס שבח

מס המוטל על הרווח ההוני (ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר המכירה) בהתאם למוגדר בחוק מיסוי מקרקעין.

- ביטוח חיים -

ביטוח חיים

בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הלוואתם באמצעות פוליסת ביטוח חיים כך שהמוטב בפוליסה יהיה הבנק, וזאת על מנת להבטיח כי במקרה של פטירת אחד הלווים, ההלוואה תסולק מכספי הביטוח. הלווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק.

- פרצלציה (חלוקה) -

פרצלציה (חלוקה)

פרצלציה היא חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה שמופיעה בתוכנית מתאר מקומית או בתוכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין (טאבו). התהליך מתבצע באמצעות מודד מוסמך והוא מבוקר ומאושר ע"י הועדות המקומיות לתכנון ולבניה והמרכז למיפוי ישראל.

- דרגה שנייה -

דרגה שנייה

שעבוד הנכס לטובת מספר בנקים (לרוב לא יותר משניים) בהסכמה ביניהם כך שבמידה והנכס ימומש בעת המימוש ומכספי המימוש יקבל כל בנק את חלקו באופן שאחד מהם (הרשום בדרגה ראשונה) קודם לשני (הרשום בדרגה שנייה).

- הודעת משכון -

הודעת משכון

הודעה חתומה ע"י בעל הזכויות החוזיות אשר מועברת לרשם המשכנות בטופס הודעת משכון (הטופס מצוי בבנק) ובה נאמר שבעל הזכויות החוזיות בנכס הנקוב בהודעה יצר משכון זכויות בנכס, לטובת הנושה (הבנק) ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם.

- מענק מותנה -

מענק מותנה

ענק הניתן לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון לזכאים, בהתאם למקומות עדיפות לאומית בהם הוחלט להעניקו או לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות. הופך בהדרגה למענק מלא לאורך תקופה קצובה ומוגדרת מראש בהתאם לנהלים של משרד הבינוי והשיכון.

- ריבית אפקטיבית/מתואמת -

ריבית אפקטיבית/מתואמת

ריבית המשולמת בפועל על ההלוואה תוך שקלול מועדי חיוב הריבית וההיטלים הנלווים (עמלות ותשלומים אחרים) ומביאה בחשבון מרכיב של ריבית דריבית.

- חשבון מוגבל -

חשבון מוגבל

חשבון שאי אפשר למשוך ממנו צ'קים. חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. תקופת הגבלה – שנה.

- הערת אזהרה -

הערת אזהרה

הערה הנרשמת בספרי הרישום של לשכת המקרקעין בישראל לרוב לטובת הרוכשים ולטובת הבנק המעמיד את המשכנתא למניעת רישום עסקאות כפולות וסותרות במקרקעין מסוים ולמען הבטחת הזכויות של הרוכשים ושל הבנק המעמיד את המשכנתא. ההערה נרשמת לרוב מתוקף הסכם רכישה או מתוקף התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק בבוא העת.

- אחוז מימון -

אחוז מימון

סה"כ ההלוואות (הקיימות והעתידיות) הנלקחות על נכס לחלק לערך הנכס. משמש כאחד מהפרמטרים העיקריים לקביעת רמת הסיכון של הבנק. מקובל לחלק את רמות הסיכון ל-3 רמות עיקריות: א. עד 50% מימון – משכנתא בסיכון נמוך. ב. בין 50% ל- 60% – משכנתא בסיכון בינוני. ג. בין 60% ל- 75% – משכנתא בסיכון גבוה.

- דמי פתיחת תיק -

דמי פתיחת תיק

סכום כסף חד פעמי, הנגבה על ידי הבנק בגין השירותים האדמיניסטרטיביים הניתנים ללקוחות עם פתיחת תיק הלוואה ועד לביצוע ההלוואה בפועל. נקבע כשיעור מסוים מסכום האשראי המאושר.

- משכנתא הפוכה -

משכנתא הפוכה

הלוואת משכנתא הניתנת כנגד שעבוד נכס, לאוכלוסייה של בני 61 ומעלה. ההלוואה ניתנת בתשלום אחד או בתשלומי רנטה חודשיים כאשר הפירעון יתבצע בתום תקופה לאחר פטירת הלווה ומימוש הדירה. מסלול מימון זה מתאים לאנשים בגיל הזהב בעלי נכס מגורים המעוניינים לשפר את איכות חייהם בגילם המתקדם ואין להם יכולת להחזיר משכנתא מדי חודש בחודשו.

- אישור זכויות -

אישור זכויות

מסמך המונפק על ידי מנהל מקרקעי ישראל ומפרט את הזכויות הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים (בעלי זכויות בנכס, שעבודים, עיקולים שנרשמו לגביו).

- חברה משכנת -

חברה משכנת

חברת הבנייה המוכרת על ידי משרד הבינוי והשיכון כחברה בעלת סמכות לנהל רישומי זכויות ושעבודים בנכסים, עד אשר הרישומים יעברו לרישום וניהול בצורה מסודרת ע"י הטאבו (לשכת רישום המקרקעין).

- דרגה שווה/פרי פסו -

דרגה שווה/פרי פסו

שעבוד הנכס לטובת מספר בנקים (לרוב לא יותר משניים) בהסכמה ביניהם כך שבמידה והנכס ימומש בעת המימוש יקבל כל בנק את חלקו היחסי בהתאם להלוואות אשר נתן.

- הערכת שמאי/שומה -

הערכת שמאי/שומה

אומדן ערך השוק של מקרקעין וזכויות בו האמור להביא לידיעתו של הבנק המעמיד את האשראי את הנתונים הנדרשים לשימוש במקרקעין כבטוחה. מתבצע על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, הרשום בפנקס שמאי המקרקעין מטעם משרד המשפטים ומורשה מטעם הבנק הממשכן.

- הסכם פיתוח -

הסכם פיתוח

הסכם הנחתם עם מינהל מקרקעי ישראל המעניק לבעלי הקרקע את הזכות לפתח ולבנות על קרקע תוך התחייבות לסיום תהליך הפיתוח והבנייה בפרק זמן קצוב ואז לחתום, או להחתים את רוכשי הדירות, על הסכם חכירה עם המנהל לחכירת הקרקע לתקופה ארוכה.

- היוון -

היוון

מונח כלכלי לפעולת חישוב ערך כספי מתקופה אחת למונחי תקופה אחרת, לרוב מדובר בהפיכתם של תשלומים/תקבולים עתידיים לערכם הנוכחי בהווה.

- מס רכישה -

מס רכישה

מס רכישה מוטל על רוכש דירת מגורים בהתאם למדרגות המס המוגדרות בחוק. לבעלי דירה יחידה ישנה הקלה במס זה.

- הסכם חכירה -

הסכם חכירה

הסכם הנחתם עם מנהל מקרקעי ישראל לאחר תום תקופת הפיתוח המעניק לבעלי דירות/בתי מגורים את הזכות חכירה (שכירות) של הקרקע לתקופה ארוכת שנים ממנהל מקרקעי ישראל.

- יופי כוח נוטריוני -

יפוי כוח נוטריוני

הרשאה, מתן סמכות או זכות למישהו לעשות דבר מה בשמו של אחר בין אם זה לעניין ספציפי מסוים ובין אם זה באופן כללי אשר נחתמה בנוכחות עו"ד נוטריון המאשר את חתימתם של נותני ייפוי הכוח. בתהליך לקיחת משכנתא מייפים הלווים את כוחו של הבנק לפעול בשמם לרישום הזכויות בנכס ולרישום המשכנתא לטובת הבנק בבוא העת.

- מכתב כוונות -

מכתב כוונות

מכתב המוצא על יד הבנק הממשכן והמאשר כי בכפוף להעברת סכום כסף (יתרת החוב לסילוק של הלווים) לטובת הבנק הממשכן או לטובת צד ג' בהתאם לאמור במכתב הכוונות ועד לתאריך מסוים, יסכים הבנק לשחרר את המקרקעין מהשעבוד הרובץ עליו.

- גרירה לערבות בנקאית -

גרירה לערבות בנקאית

בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הלוואתם באמצעות פוליסת ביטוח חיים כך שהמוטב בפוליסה יהיה הבנק, וזאת על מנת להבטיח כי במקרה של פטירת אחד הלווים, ההלוואה תסולק מכספי הביטוח. הלווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק.

- מענק ביטחוני -

מענק ביטחוני

מענק הניתן לפי הנחיות של משרד הבינוי והשיכון, המתעדכן מעת לעת, לזכאים הרוכשים דירת/בית מגורים חדש או בגין בונים עצמאית (לא כולל הרחבה), בישובים אשר הוגדרו על ידי משרד הבינוי והשיכון כישובי קו עימות.

- ריבית פיגורים -

ריבית פיגורים

ריבית המשולמת על סכום כלשהו בקשר להלוואה שלא שולמה במועד פירעונה, בעד התקופה שבין המועד שנקבע בהסכם ההלוואה לבין מועד פירעונה בפועל. בהתאם לתיקון לצו בנקאות נקבע ששיעור ריבית הפיגורים המקסימאלי יהיה שיעור ריבית הפריים הממוצעת בשלושת הבנקים הגדולים + 6.5%.

- מכתב החרגה -

מכתב החרגה

מכתב המוצא על ידי בעל השעבוד במקרקעין (הבנק) כי על אף השעבוד הרובץ על כל המקרקעין, הוא מוכן להחריג (לא להכליל) את השעבוד על דירה ספציפית בחלקה המשועבדת.

אישור ראשוני לקבלת משכנתא שאינו מחייב את הבנק להעביר את ההלוואה בפועל למבקש, לרוב ניתן בשלבי ההתעניינות הראשוניים של הלוואה. מותנה באימות פרטי בקשת ההלוואה ועמידה בכל התנאים הנדרשים מבחינת הבנק. יש לאשררו לאחר חתימה על גבי חוזה רכישת הדירה ולבצע את כל הבירוקרטיה הנדרשת לשביעות רצון הבנק עד לקבלת הכסף בפועל.

הערה הנרשמת בספרי הרישום של לשכת המקרקעין בישראל לרוב לטובת הרוכשים ולטובת הבנק המעמיד את המשכנתא למניעת רישום עסקאות כפולות וסותרות במקרקעין מסוים ולמען הבטחת הזכויות של הרוכשים ושל הבנק המעמיד את המשכנתא. ההערה נרשמת לרוב מתוקף הסכם רכישה או מתוקף התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק בבוא העת.

עמלה הנגבית על ידי הבנק בעת פירעון מוקדם של הלוואה (מלא או חלקי). מפוקחת על ידי בנק ישראל ומורכבת משלושה סוגי העמלות עיקריים: עמלת תפעולית של ביצוע פעולה – 60 ₪. עמלה בגין אי-הודעה מוקדמת (אם לא הודעתם 10 ימים קודם על פרעון) – 0.1% מסכום הסילוק. עמלת הפרשי היוון – במידה והריבית הממוצעת במשק נמוכה יותר מהריבית הנקובה בהלוואה.

סה”כ ההלוואות (הקיימות והעתידיות) הנלקחות על נכס לחלק לערך הנכס. משמש כאחד מהפרמטרים העיקריים לקביעת רמת הסיכון של הבנק. מקובל לחלק את רמות הסיכון ל-3 רמות עיקריות: א. עד 50% מימון – משכנתא בסיכון נמוך. ב. בין 50% ל- 60% – משכנתא בסיכון בינוני. ג. בין 60% ל- 75% – משכנתא בסיכון גבוה.

מדד המחושב על ידי הלמ”ס אשר מודד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים. מפורסם בכל 15 לחודש בניקוד. שינוי המדד מחודש לחודש יחושב באחוזים.​

סכום כסף חד פעמי, הנגבה על ידי הבנק בגין השירותים האדמיניסטרטיביים הניתנים ללקוחות עם פתיחת תיק הלוואה ועד לביצוע ההלוואה בפועל. נקבע כשיעור מסוים מסכום האשראי המאושר.

גרירת משכנתא, הינו תהליך, בו נמכר נכס קיים (ישן), המשועבד לטובת הבנק כבטוחה להלוואה הרובצת עליו ובמקומו נרכש נכס אחר (חדש). תוך כדי גרירה מעביר הבנק את השעבוד מהנכס הישן לנכס החדש, כאשר אין פירעון של המשכנתא הקיימת, ואותה משכנתא תמשיך למעשה לרבוץ על הנכס החדש. תהליך גרירת משכנתא דומה לתהליך לקיחת משכנתא חדשה בפרמטרים רבים.

הלוואת משכנתא הניתנת כנגד שעבוד נכס, לאוכלוסייה של בני 61 ומעלה. ההלוואה ניתנת בתשלום אחד או בתשלומי רנטה חודשיים כאשר הפירעון יתבצע בתום תקופה לאחר פטירת הלווה ומימוש הדירה. מסלול מימון זה מתאים לאנשים בגיל הזהב בעלי נכס מגורים המעוניינים לשפר את איכות חייהם בגילם המתקדם ואין להם יכולת להחזיר משכנתא מדי חודש בחודשו.

הלוואה הניתנת בהתאם לנהלים של משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר לאוכלוסיה המוגדרת לפי קריטריונים שונים ברורים כאוכלוסיית זכאים באזורי עדיפות לאומית. מקור הכסף הוא תקציב מדינת ישראל, המאפשר מתן הלוואת זכאות בתנאים מעודפים ולתקופה ארוכה.

מסמך המונפק על ידי מנהל מקרקעי ישראל ומפרט את הזכויות הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים (בעלי זכויות בנכס, שעבודים, עיקולים שנרשמו לגביו).

מאגר מידע ממוחשב במשרד המשפטים המכיל מידע לגבי המשכונות שנרשמו במאגר הכוללת מידע לגבי הנושה , החייב והנכס הממושכן. בהתאם לחוק כל פעולת משכון חייבת להירשם ברשם המשכונות למען הבטחת זכויות הנושא בנכס ונגישות של כל פרט המבקש לעיין ולבדוק את הנכס.

חברת הבנייה המוכרת על ידי משרד הבינוי והשיכון כחברה בעלת סמכות לנהל רישומי זכויות ושעבודים בנכסים, עד אשר הרישומים יעברו לרישום וניהול בצורה מסודרת ע”י הטאבו (לשכת רישום המקרקעין).

נכס כלשהו המשועבד לטובת הבנק להבטחת פירעון של חוב וניתן למימוש מיידי ולפירעון החוב במידה והלווים אינם עומדים בהתחייבויות.

שעבוד הנכס לטובת מספר בנקים (לרוב לא יותר משניים) בהסכמה ביניהם כך שבמידה והנכס ימומש בעת המימוש יקבל כל בנק את חלקו היחסי בהתאם להלוואות אשר נתן.

בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הנכס (מבנה), המשמש כבטוחה. הביטוח הוא מקיף וכולל בין היתר ביטוח כנגד רעידות אדמה ונזקי צנרת. במקרים בהם ערך הנכס לביטוח גבוה מיתרת ההלוואה יסתפק הבנק בסכום לביטוח הזהה ליתרת ההלוואה (בתוספת מרווח בטחון). לווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק.

אומדן ערך השוק של מקרקעין וזכויות בו האמור להביא לידיעתו של הבנק המעמיד את האשראי את הנתונים הנדרשים לשימוש במקרקעין כבטוחה. מתבצע על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, הרשום בפנקס שמאי המקרקעין מטעם משרד המשפטים ומורשה מטעם הבנק הממשכן.

לשכה רישום המקרקעין (תחת משרד המשפטים) מכוח חוק המקרקעין בה מנוהל רישום הזכויות על נכסים בבעלות פרטית או על נכסים בחכירה, אשר הועברו לרישום בטאבו. בהתאם לחוק המקרקעין לכל פרט ניתנת זכות לעיון בפנקסי רישום ולקבל מידע באשר לכל נכס שהוא (כרוך בתשלום אגרה).

הסכם הנחתם עם מינהל מקרקעי ישראל המעניק לבעלי הקרקע את הזכות לפתח ולבנות על קרקע תוך התחייבות לסיום תהליך הפיתוח והבנייה בפרק זמן קצוב ואז לחתום, או להחתים את רוכשי הדירות, על הסכם חכירה עם המנהל לחכירת הקרקע לתקופה ארוכה.

שכירות קרקע לתקופה ארוכה קצובה בזמן (49 או 99 שנים) בעבור תשלום מסוים לבעלי הקרקע (לרוב מנהל מקרקעי ישראל או קרן קיימת לישראל). רישום כחוכר במקרקעין כמעט זהה לרישום כבעלים בפועל.

מונח כלכלי לפעולת חישוב ערך כספי מתקופה אחת למונחי תקופה אחרת, לרוב מדובר בהפיכתם של תשלומים/תקבולים עתידיים לערכם הנוכחי בהווה.

מס המוטל על הרווח ההוני (ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר המכירה) בהתאם למוגדר בחוק מיסוי מקרקעין.

מס רכישה מוטל על רוכש דירת מגורים בהתאם למדרגות המס המוגדרות בחוק. לבעלי דירה יחידה ישנה הקלה במס זה.

בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הלוואתם באמצעות פוליסת ביטוח חיים כך שהמוטב בפוליסה יהיה הבנק, וזאת על מנת להבטיח כי במקרה של פטירת אחד הלווים, ההלוואה תסולק מכספי הביטוח. הלווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק.

הסכם הנחתם עם מנהל מקרקעי ישראל לאחר תום תקופת הפיתוח המעניק לבעלי דירות/בתי מגורים את הזכות חכירה (שכירות) של הקרקע לתקופה ארוכת שנים ממנהל מקרקעי ישראל.

פרצלציה היא חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה שמופיעה בתוכנית מתאר מקומית או בתוכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין (טאבו). התהליך מתבצע באמצעות מודד מוסמך והוא מבוקר ומאושר ע”י הועדות המקומיות לתכנון ולבניה והמרכז למיפוי ישראל.

הרשאה, מתן סמכות או זכות למישהו לעשות דבר מה בשמו של אחר בין אם זה לעניין ספציפי מסוים ובין אם זה באופן כללי אשר נחתמה בנוכחות עו”ד נוטריון המאשר את חתימתם של נותני ייפוי הכוח. בתהליך לקיחת משכנתא מייפים הלווים את כוחו של הבנק לפעול בשמם לרישום הזכויות בנכס ולרישום המשכנתא לטובת הבנק בבוא העת.

שעבוד הנכס לטובת מספר בנקים (לרוב לא יותר משניים) בהסכמה ביניהם כך שבמידה והנכס ימומש בעת המימוש ומכספי המימוש יקבל כל בנק את חלקו באופן שאחד מהם (הרשום בדרגה ראשונה) קודם לשני (הרשום בדרגה שנייה).

מכתב המוצא על יד הבנק הממשכן והמאשר כי בכפוף להעברת סכום כסף (יתרת החוב לסילוק של הלווים) לטובת הבנק הממשכן או לטובת צד ג’ בהתאם לאמור במכתב הכוונות ועד לתאריך מסוים, יסכים הבנק לשחרר את המקרקעין מהשעבוד הרובץ עליו.

הודעה חתומה ע”י בעל הזכויות החוזיות אשר מועברת לרשם המשכנות בטופס הודעת משכון (הטופס מצוי בבנק) ובה נאמר שבעל הזכויות החוזיות בנכס הנקוב בהודעה יצר משכון זכויות בנכס, לטובת הנושה (הבנק) ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם.

בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הלוואתם באמצעות פוליסת ביטוח חיים כך שהמוטב בפוליסה יהיה הבנק, וזאת על מנת להבטיח כי במקרה של פטירת אחד הלווים, ההלוואה תסולק מכספי הביטוח. הלווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק.

ענק הניתן לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון לזכאים, בהתאם למקומות עדיפות לאומית בהם הוחלט להעניקו או לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות. הופך בהדרגה למענק מלא לאורך תקופה קצובה ומוגדרת מראש בהתאם לנהלים של משרד הבינוי והשיכון.

מענק הניתן לפי הנחיות של משרד הבינוי והשיכון, המתעדכן מעת לעת, לזכאים הרוכשים דירת/בית מגורים חדש או בגין בונים עצמאית (לא כולל הרחבה), בישובים אשר הוגדרו על ידי משרד הבינוי והשיכון כישובי קו עימות.

ריבית המשולמת בפועל על ההלוואה תוך שקלול מועדי חיוב הריבית וההיטלים הנלווים (עמלות ותשלומים אחרים) ומביאה בחשבון מרכיב של ריבית דריבית.

ריבית המשולמת על סכום כלשהו בקשר להלוואה שלא שולמה במועד פירעונה, בעד התקופה שבין המועד שנקבע בהסכם ההלוואה לבין מועד פירעונה בפועל. בהתאם לתיקון לצו בנקאות נקבע ששיעור ריבית הפיגורים המקסימאלי יהיה שיעור ריבית הפריים הממוצעת בשלושת הבנקים הגדולים + 6.5%.

חשבון שאי אפשר למשוך ממנו צ’קים. חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה צ’קים או יותר שנמשכו על החשבון. תקופת הגבלה – שנה.

מכתב המוצא על ידי בעל השעבוד במקרקעין (הבנק) כי על אף השעבוד הרובץ על כל המקרקעין, הוא מוכן להחריג (לא להכליל) את השעבוד על דירה ספציפית בחלקה המשועבדת.

השאירו פרטים

פלי"ם 2, מרכז העסקים, בניין אשל, חיפה.

079-5010050

פירמת אובסט 
מחזור משכנתא
משכנתא חדשה
מחיר למשתכן
בנייה עצמית
איחוד הלוואות
 .חיסכון והמון.
סגירת תפריט

שיחה איתנו היא ללא עלות השאר פרטים ואחד מנציגנו יחזור אליך בהקדם